Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Workshops, Shoots en Cursussen

Inschrijving en betaling

Bij inschrijving verklaart deelnemer te voldoen aan de gestelde voorwaarden van deelname. De voorwaarden van de desbetreffende cursus of workshop zijn te vinden in de bijbehorende informative per cursus / workshop, dan wel in de toegezonden correspondentie.

Uw inschrijving is definitief als het verschuldigde aanbetaling betaald is. Betaling kan uitsluitend per bank.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een digitale handout (.pdf file), presentatie file(.ppt dile), RAW files,  jpg files en psd files. Deze worden altijd digital nagestuurd via Wetransfer of Dropbox.
Het lesmateriaal mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie.  Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij CCC.Fotografen-Collectief voor zover van toepassing.  Openbaarmaking is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming en bronvermelding.
Na constatering van onrechtmatige publicatie van lesmaterialen zullen kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zullen per direct gefactureerd worden, met een minimum van € 1000,00

Aansprakelijkheid

CCC.FotoUnie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de workshops of cursussen.

Auteursrechten

De organisatie is vrij om tijdens de workshop gemaakt beeld materiaal (foto en video) voor verdere distributie, promotie of leerdoeleinden te gebruiken. Indien men bezwaar heeft tegen dergeijk gebruik, kan dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
De deelnemer is vrij het tijdens de workshop door de deelnemer gemaakte beeld materiaal voor  eigen  -niet commercieel- portfolio te gebruiken (*Bronvermelding is verplicht).  Commercieel gebruik van het door de deelnemer gemaakte beeldmateriaal is niet toegestaan  zonder vooraf schriftelijke toestemming van de organisatie en de op het beeld material vastgelegde mensen. De begeleider van de shoot cq workshop mag foto’s die gemaakt zijn op commando van de begeleider het beeldmateriaal als zijn eigen foto beschouwen en zo hebben de deelnemers en de begeleider een gedeeld eigendomsrecht van de rauwe foto.  Op bewerkte foto’s kan de begeleider geen auteurs of eigendomsrechten claimen.

Annulering

CCC.FotoUnie.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om een cursus/workshop bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. De beslissing hierover zal uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de betreffende cursus / workshop genomen worden.
Deelnemer wordt hierover op de hoogte gesteld. Bij ziekte van de docent wordt voor vervanging gezorgd of uitgeweken naar een nader overeen te komen datum. Mocht dit voorkomen, dan worden deelnemers per schriftelijk dan wel telefonisch dan wel per sms ingelicht.
Bij annulering door deelnemer tot 4 weken vóór de startdatum is de deelnemer  de aanbetalingbedrag als administratiekosten verschuldigd.
Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen een week voor de startdatum is de deelnemer het gehele cursusgeld verschuldigd.

Concurrentiebeding

Deelenemers van workshops en fotoshoots en cursussen mogen niet binnnen een straal van 150 km en gedurende 5 jaar na volgen van de workshop met hetzelfde concept zelf commerciele shoots, workshops of cursussen organiseren, geven cq uitwerken. 

Terugbetaling

Terugbetaling van aanbetaling van het cursusgeld vindt alleen plaats indien een cursus niet doorgaat omdat er te weinig aanmeldingen zijn, dan wel indien een aanmelding niet kan worden gehonoreerd, omdat een cursus is volgeboekt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie dan kunt u een sms bericht sturen of bellen met Ki Tan: +31(0)6 13 19 76 77